A TELEVELE MÉDIAPEDAGÓGIAI MŰHELY EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA
A Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesület (a továbbiakban Egyesület) Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő paragrafusai alapján a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel az Egyesület Alapszabályát a következő tartalommal fogadja el:

I.
Általános rendelkezések

Az Egyesület neve: Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesület
Az Egyesület székhelye: 1117. Budapest, Galambóc u. 21.
Az Egyesület jogi személy, közhasznú.
Az Egyesület tevékenysége országos hatókörű.

II.
Az Egyesület célja és tevékenysége

II. 1. Az Egyesület céljai:
II. 1.1. Az Egyesület célja és küldetése a médiapedagógiai tevékenység széleskörű elterjedésének segítése, a médiapedagógia, mint szemléletmód előmozdítása. A szülők és nevelők médiaismeretének fejlesztése kompetenciájuk növelése a gyermek életkori sajátosságaihoz igazodó médiatartalmak kiválasztásában.
II.1.2. A gyermekek médiatudatosságának fejlesztése az élménypedagógia módszertani keretébe ágyazott médiapedagógiai programok megvalósításán keresztül. Médiakritikai szemléletmód fejlesztése, terjesztése.
II.1.3. A tagok számára a médiapedagógiai műhelymunka feltételeinek biztosítása, szakmai és közösségi keretek, szervezeti háttér és infrastruktúra biztosítása.
II. 1.4. A küldetésükben és tevékenységükben hasonló szervezetekkel való együttműködés.
II. 2. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében közhasznú és nem közhasznú tevékenységeket folytat.
II. 3. Az Egyesület közhasznú tevékenységei (az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja alapján besorolt tevékenységek):
II. 3.1. Tudományos tevékenység, kutatás (3)
azaz a médiapedagógia, a médiapszichológia, médiaszociológia hazai és külföldi szakirodalmának folyamatos figyelemmel kísérése, a hazai és külföldi kutatóhelyek programjainak, kutatási eredményeinek megismerése és felhasználása az Egyesületben végzett műhelymunkában;
II. 3.2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (4)
azaz médiapedagógiai programok megvalósítása, képességfejlesztés: médiapedagógiai módszerek alkalmazása a korszerű nevelés- és oktatásmódszertanban, a felnőttképzésben; ismeretterjesztés, weboldal működtetés;
II. 3.3. Kulturális tevékenység (5)
azaz nyomtatott és elektronikus folyóirat speciális rovataiban való megjelenés, médiakörnyezet-ismeret terjesztése;
II. 3.4. Gyermek- és ifjúságvédelem (10)
azaz a mediatizált társadalmi környezetben felnövő gyermekek egészséges személyiségfejlődésének elősegítése, a média szocializációs szerepének tudatosításán keresztül a felnőtt társadalom felelősségének tudatosítása, figyelmének felkeltése.

II. 4. Egyéb, nem közhasznú tevékenységek:
II.4.1. Médiapedagógiai módszertani képzések megvalósítása.
II. 4.1.2. A képzés tartalmának, szabályainak, követelményrendszerének kialakítása, akkreditáltatása, minőségének biztosítása, folyamatos ellenőrzése.
II. 4.1.3. A Képzési Rend szabályainak megfelelő vizsgáztatás lebonyolítása, minősítések kibocsátása, továbbképzések akkreditálása és megszervezése.

II. 5. Az Egyesület céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, gazdasági vállalkozási tevékenységet is folytathat.
II. 6. Az Egyesület szolgáltatásai igénybevétele módjának és beszámolói közlésének nyilvánosságát saját honlapján való közzététel útján biztosítja. Az Egyesület működésének adatait és a közhasznúsági jelentést nyilvánosságra hozza a saját honlapján. A közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig kell nyilvánosságra hozni.
II. 7. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
II. 8. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
II. 9. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.

III.
Az Egyesület tagsága

III. 1. Az Egyesület tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja, és akinek tagfelvételi kérelmét a Közgyűlés jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület Alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.
III. 2. A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala a IV. 2.1. pontban részletezettek alapján a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében a Közgyűlés a jelölt kérelme, két másik tag ajánlása, és az általános feltételek teljesülése alapján egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Közgyűlés általi elfogadásával jön létre.
III. 3. Az Egyesület Vezetősége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.

III. 4. Tagok jogai és kötelezettségei
III. 4.2.1. A tag joga (feltéve, hogy a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva):
• részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását;
• a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni;
• a tagok választhatnak és választhatók az Egyesület vezető tisztségviselői körébe;
• az Egyesület által kiadott információkat megkapja, az egyesületi rendezvényekre meghívást kap;
• a tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye. A jogi személyek a bejegyzett képviselők útján gyakorolják jogaikat.
III. 4.2.2. A tag kötelezettsége:
• az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani, az Egyesület Alapszabályának megfelelően tevékenykedni,
• eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek,
• az Egyesület belső szabályzatait, működési előírásait, az Egyesület szervei által hozott általános rendelkezéseit és vonatkozó határozatait megtartani,
• az Egyesület Közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatai szerint eljárni,
• valamint a Közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőre, azaz minden év március 31-ig, csekken, banki átutalással vagy személyesen megfizetni.

III. 5. Az egyesületi tagság megszűnése
III. 5.1. Az egyesületi tagság megszűnik:
• a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével,
• a kilépés írásbeli bejelentésével,
• kizárással,
• az Egyesület megszűnése esetében.
III. 5.2. A tag kilépési szándékát a Vezetőséghez kell írásban bejelenteni. A kilépés a Vezetőség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.
III. 5.3. Kizárható az a tag, aki az Egyesülettel szembeni kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget. A Közgyűlés minősített többségi határozattal (a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével) kizárja azt a tagot, aki a tagságra magatartása miatt érdemtelenné válik, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségének ismételten és önhibájából nem tesz eleget. Így különösen, ha a két éve vagy régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizeti ki és az Egyesület szerveinek (a jelen Alapszabály IV. pontban felsoroltak) döntéseivel össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.
III. 5.4. A tagok kizárására irányuló eljárásokban csak azt követően hozható határozat a kizárásról, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. A tag részére a kizárásról szóló határozatot az átvételt igazolható módon kell kézbesíteni, amelyben tájékoztatni kell őt arról, hogy a tudomásvételtől számított 30 napon belül jogorvoslatért bírósághoz fordulhat.

IV.
Az Egyesület szervei
IV. 1. Az Egyesület szervei:
1.1. Közgyűlés
1.2. Vezetőség
1.3. Ellenőrző bizottság

IV. 2. Közgyűlés
Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összessége, a Közgyűlés, amelyet szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A Vezetőség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá 3 hónapon belül köteles azt összehívni, ha a bíróság azt elrendeli, valamint ha a tagok legalább egyharmada ok és cél megjelölésével írásban kéri.

IV. 2.1. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
• az Alapszabály megállapítása és módosítása;
• az évi költségvetés meghatározása;
• a Vezetőség, és az Ellenőrző bizottság éves beszámolójának, az egyesület éves közhasznúsági jelentésének elfogadása;
• az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, valamint feloszlatásának kimondása;
• az Egyesületnek fizetendő tagdíj mértékének megállapítása;
• tagok felvétele a Vezetőség előterjesztése alapján;
• a Vezetőség elnökének és tagjainak, az Ellenőrző bizottság megválasztása,
• a Vezetőség elnökének és tagjainak az Ellenőrző bizottság tagjainak szükség szerint visszahívása,
• továbbá döntés azokban az ügyekben, melyekben a döntést az ügy jelentősége miatt saját hatáskörébe vonja,
• a tagságból való kizárás.
IV. 2.2. Az Egyesület választott szervei felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel tartoznak a Közgyűlésnek.
IV. 2.3. A Közgyűlés helyét, idejét a Vezetőség állapítja meg, a Vezetőség nevében az Elnök hívja össze. A meghívót az Elnök – legalább 30 nappal a kitűzött időpont előtt – írásban az átvételt igazolható módon megküldi a tagoknak a tárgy és a napirendi pontok megjelölésével, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt Közgyűlés helyének és időpontjának pontos megjelölésével. A Közgyűlés ülései nyilvánosak.
IV. 2.4. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok 50%-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.
IV. 2.5. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve az alábbi témákat: Alapszabály módosítása, tagok kizárása, elnök és vezetőség tagjainak visszahívása, ahol nyílt szavazással minősített többségi szavazással (a jelenlévő tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével) dönt. A közgyűlés az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról az általános szabály szerint, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt.
IV. 2.6. A Közgyűlés a választott tisztségviselőit titkos szavazással választja.
IV. 2.7. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.
IV. 2.8. Szavazategyenlőség esetén addig kell ismételni a szavazást, ameddig a kellő támogató többség ki nem alakul.
IV. 2.9. A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével határoz.
IV. 2.10. A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bevezetni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható legyen. A határozatokat meghozataluk után 8 napon belül a Határozatok Könyvébe be kell vezetni. A bevezetett közgyűlési határozatokat az elnök hitelesíti. A közgyűlési határozatokat az érintettekkel 8 napon belül igazolható módon közölni kell, postai vagy elektronikus levél formájában, melynek másolati példányát az irattárban kell elhelyezni. A határozatok érintettekhez való eljuttatása az Elnök hatáskörébe tartozik. Az iratokba való betekintés bárki számára lehetséges az Egyesület vezetőségével való előzetes egyeztetés után, az egyesület székhelyén.
IV. 2.11. A közgyűlésről jegyzőkönyv készül. A közgyűlés dönt a jegyzőkönyvvezető személyéről. A jegyzőkönyvet az Elnök hitelesíti.

IV. 3. Vezetőség
IV. 3.1. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület választott ügyintéző képviselő szerve, a Vezetőség irányítja és látja el.
IV. 3.2. Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
a) magyar állampolgár,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy
c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

IV. 3.3. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
IV. 3.4. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
IV. 3.5. A Vezetőség az Elnökből, az alelnökből és további egy tagból áll. A Vezetőség tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással három év időtartamra választja. A Vezetőség a pénzügyek kezelésére tagjai sorából pénztárost választ.
IV. 3.6 A Vezetőség rendszeresen, az ügyek viteléhez szükséges gyakorisággal, de évente legalább három alkalommal ülésezik. A Vezetőséget – bármely vezetőségi tag kérésére vagy javaslatára – az Elnök hívja össze. Az ülések napirendjét 8 nappal a meghirdetett időpont előtt írásban az átvételt igazolható módon közli az érintettekkel. Az ülések nyilvánosak.
IV. 3.7. A Vezetőség határozatképes, ha ülésén legalább két fő jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozat meghozatalához 2 fő jelenléte esetén egyhangú döntés szükséges. A Vezetőség határozatait meghozataluk után 8 napon belül az érintettekkel igazolható módon közölni kell (elektronikus vagy postai levélben), melynek másolati példányát az irattárban kell elhelyezni. A határozatok érintettekhez való eljuttatása az Elnök hatáskörébe tartozik.
IV. 3. 8. Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
IV. 3.9. Vezetőségi hatáskörbe tartozik:
• a határozathozatal az Egyesület egészét érintő, illetve az Egyesület tagjaira vonatkozó bármely – nem a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó – kérdésben,
• a gondoskodás az Egyesület működését biztosító intézkedések meghozataláról,
• az Egyesület működési előírásainak elkészítése,
• az Egyesület évi költségvetésének elkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése,
• az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére; az iratokba való betekintés bárki számára lehetséges, előzetes egyeztetés után, az Egyesület székhelyén,
• a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése.
IV. 3.10. A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik a Vezetőségi tagság a tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új Vezetőségi tagot választ. Az időközben választott új Vezetőségi tag megbízatása a már hivatalban lévő Vezetőségi tagok mandátumával egyező időpontig szól. A vezetőség tagjai akkor hívhatók vissza, ha tisztségükből adódó feladatokat nem látják el.
IV. 3.11. Az Elnök köteles a Vezetőség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bevezetni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Vezetőség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható legyen. A vezetőségi határozatokat meghozataluk után 8 napon belül a Határozatok Könyvébe be kell vezetni. A bevezetett vezetőségi határozatokat az elnök hitelesíti. A vezetőségi határozatokat az érintettekkel 8 napon belül igazolható módon közölni kell, postai vagy elektronikus levél formájában, melynek másolati példányát az irattárban kell elhelyezni. A határozatok érintettekhez való eljuttatása az Elnök hatáskörébe tartozik. Az iratokba való betekintés bárki számára lehetséges az Egyesület vezetőségével való előzetes egyeztetés után, az Egyesület székhelyén
IV. 3.12. A vezetőség működésének részletes szabályait az Egyesület működési előírásai tartalmazzák.

IV. 4. Ellenőrző bizottság
IV.4.1. Az Ellenőrző Bizottság feladata az Egyesület Alapszabályban rögzített tevékenységének, gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevékenység felügyelete. Működéséért a Közgyűlésnek felel.
IV. 4 2. Az Ellenőrző Bizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
IV. 4. 3. Az Ellenőrző Bizottság elnökből és két tagból áll, akiket a Közgyűlés választ meg.
IV. 4..4. Az Ellenőrző Bizottság elnökét az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni.
IV. 4. 5. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Az ülést az Ellenőrző Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban hívja össze a napirend egyidejű írásbeli közlésével.
IV. 4. 6. A bizottsági ülések nyilvánosak, ha ez az Egyesület vagy mások jogát, jogos érdekét nem veszélyezteti.
IV. 4.7. Az Ellenőrző Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Munkarendjét maga határozza meg. Az Ellenőrző Bizottság határozatképes, ha legalább az elnök és egy tagja jelen van. Ebben az esetben határozatait egyhangúan hozza meg.
IV. 4.8. A határozatokat az érintettekkel az Ellenőrző Bizottság elnöke írásban közli. A határozatokat az Egyesület Elnöke által vezetett Határozatok Könyvébe kell bevezetni. A Határozatok Könyvének tartalmára és a határozatok nyilvánosságra hozatalára az Alapszabály IV. fejezetének 2.10. pontjában foglalt rendelkezések az irányadók.
IV. 4.9. Az Ellenőrző Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést tájékoztatni.
IV. 4.10. Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
• a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
• a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
IV.4.11. Az intézkedésre jogosult vezető szervet az Ellenőrző Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult.
IV. 4.12. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
IV. 4.13. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
• a vezető szerv elnöke vagy tagja,
• a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
• a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve
• az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója.

V.
Az Elnök és az Elnökhelyettes tevékenysége

V. 1. Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 3 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki a VII. pont szerint ellátja az Egyesület képviseletét.
V. 1.1. Az Elnök hatásköre:
a) képviseli az Egyesületet a szakmai és társadalmi szervezetekkel való viszonyban;
b) vezeti a Közgyűlést, továbbá a Vezetőség üléseit;
c) a Vezetőség ülései közötti időszakban intézkedik a halaszthatatlan ügyekben;
d) szükség szerint összehívja a Vezetőséget;
e) a Vezetőség tagjainak megbízást ad az egyes célfeladatok elvégzésére;
f) ellenőrzi a jogszabályok és az Alapszabály megtartását;
g) valamint a vezető szerv határozatainak végrehajtását és tisztségviselők működését;
h) vezeti az Egyesület adminisztratív munkáját, és az Egyesület alkalmazottai felett munkáltatói jogokat gyakorol.
i) elkészíti az éves beszámoló tervezetét, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjeszti;
j) az Egyesület Közgyűlésének és a Vezetőségnek a határozatairól olyan nyilvántartást vezet, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható;
k) a Közgyűlés és a Vezetőség határozatait az Alapszabály IV.2.10., IV.3.11.. pontjaiban részletezett módon közli az érintettekkel;
l) a Közgyűlés és a Vezetőség által meghozott határozatokat az adatvédelem és személyiségi jogok védelmének figyelembe vételével az egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza
V. 1.2. Tevékenységére az Egyesület működési előírásai vonatkoznak.
V. 2. Az Egyesület Elnökét akadályoztatása esetén a Közgyűlés által választott Elnökhelyettes helyettesíti.

VI.
Az Egyesület működése és gazdálkodása

VI. 1. Az Egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.
VI. 2. Az Egyesület a tagdíjaiból, a részére juttatott támogató befizetésekből, pályázati támogatásokból és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik.
VI. 3. A tagdíj összegét, befizetésének módját a Közgyűlés határozza meg. A tagok tagdíjbefizetéseiről a Vezetőség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok az Egyesület tartozásaiért a tagdíj megfizetésén túl saját vagyonukkal nem felelnek.
VI. 4. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
VI.5. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.
VI. 6. Az Egyesület befektetési tevékenységet végezhet a Vezetőség döntése alapján. A befektetési tevékenység végzéséhez befektetési szabályzatot készít, a befektetésekről a Közgyűlést tájékoztatja. Befektetési tevékenységet az Egyesület csak a céljainak és tevékenységének megvalósulását nem veszélyeztető módon végezhet.
VI. 7. Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
VI. 8. Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
VI. 9. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
VI. 10. Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
VI. 11. Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997. évi CLVI. törvény 18-20. §-ai az irányadók.
VI. 12. Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.
VI. 13. Az Egyesület működése felett a székhely szerinti ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.

VII.
Az Egyesület képviselete

VII. 1. Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a 2. pontban foglalt kivétellel.
VII. 2. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és az Elnökhelyettes együttesen jogosult rendelkezni.

VIII.
Az Egyesület megszűnése

VIII. 1. Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja.
VIII. 2. Megszűnik továbbá az Egyesület, ha az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.
VIII. 3. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt.
VIII. 4. Az Egyesület a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
IX.
Egyéb

Az Egyesület pártoktól független; közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai szervezeteknek, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, és tőlük támogatást nem fogad el. Az Egyesület nem állít, és nem ajánl országgyűlési, megyei és önkormányzati képviselőjelöltet; politikai tevékenységet a jövőben sem folytat.
X.
Záró rendelkezések

X. 1. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.
X. 2. Az Egyesület Alapszabályát a szavazásra jogosult tagok a Budapesten, 2009. május 14. napján tartott megismételt alakuló Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta.
X. 3. Az Egyesület Alapszabályát a Fővárosi Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.

Budapest, 2009. május 14.

Nagy Krisztina

Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesület elnöke